ค น ดื่ ม ร ว ย . . . สุ ข ภ า พ

น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย รับรองความสด สะอาด อร่อยจนหยดสุดท้าย.....
1/6

จ า ก ไ ร่ สู่  เ มื อ ง . . . . . 


       การเพาะปลูกพืชไร่  โดยเฉพาะอ้อยจะมีลักษณะการปลูกเป็นไปตามฤดูกาล  ซึ่งทำกันมาช้านานแต่โบราณหลายชั่วอายุคน แต่ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติเรียนรู้และพัฒนา จึงสามารถทำให้การปลูกอ้อยมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี  ประกอบกับการพัฒนาสายพันธุ์อ้อยพันธุ์คั้นน้ำ  ที่มีประสิทธิผล  ให้รสชาติหอมหวานปานกลางเป็นที่ถูกใจผู้บริโภค ทำสิ่งที่ไม่เหมือนใคร จนเราสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีการค้าได้การรับรองให้เป็นหนึ่งใน  แฟรนไชส์มาตราฐาน ของกรมพัฒนาธุรกิจ  กระทรวงพานิชย์   ย่อมแสดงให้เห็นว่าการทำเกษตรครบวงจรด้วยปรัญชาพอเพียงและภูมิปัญญาซึ่งเป็นการมองไปข้างหน้าอย่างยาวไกลและเข้าใจ   ด้วยว่าผู้บริโภคจะต้องได้ดื่มน้ำอ้อยด้วยความสดสะอาดจาก...ไร่สู่เมือง..อย่างแท้จริงอีกทั้งได้คุณค่าและประโยชน์เต็มตามธรรมชาติ  วันนี้ยากที่จะหาผู้ผลิตที่แข็งแกร่งอย่างเราได้    เพราะนี่คือความหมายชีวิตเรา   ที่เราทุ่มเทให้ด้วยอุดมการณ์ทำแต่สิ่งดีๆ และหาวิธีส่ง  น้ำอ้อยให้ถึงท่านอย่างปลอดภัยจากสิ่งเจื่อปนทั้งหลาย ....คำมั่นนี้จะติดตัวเราตลอดไป น้ำอ้อยไร่ไม่จน.....